Begrippenlijst

Biomassa

De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw – met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen –, de bosbouw, de visserij- en aquacultuursector en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.

Biomassaverklaring

Een officiële verklaring van de producent dat zijn productie-installatie in de periode waarvoor de verklaring geldt, alleen die biomassa gebruikt die hij van te voren heeft opgegeven.

Certificaat (GVO)

Ook wel Garantie van Oorsprong genoemd. Een bewijs dat er ter waarde van 1 MWh aan hernieuwbaar gas is geproduceerd.

Certificatenrekening

Rekening van een Handelaar in het systeem van Vertogas.

CNG

Compressed Natural Gas.

Energiekamer

Dienst ressorterend onder de minister van Economische Zaken en Klimaat, belast met de uitvoering en het toezicht op de naleving van o.a. de gaswet, ondergebracht als Kamer bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Groen gas

Hernieuwbaar gas (biogas) dat op duurzame wijze is opgewekt en dat is opgewerkt zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.

Handelaar

Een bij de GBIG geregistreerde partij, die bevoegd is om door de GBIG uitgegeven certificaten over te dragen of te ontvangen.

Hernieuwbaar gas

Overkoepelende term voor gas dat is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat de grondstoffen, waaruit het gas is ontstaan, binnen afzienbare tijd te “vernieuwen” zijn. Zoals GFT, houtsnippers of mest. Deze raken in principe niet op zoals bij fossiele brandstoffen het geval is. Dit houdt ook in dat de CO2 die vrijkomt recent aan de lucht onttrokken is en het levert dus geen extra CO2 op.

Keuringsinstantie

Een door Vertogas of bij wet aangewezen organisatie die onderzoek uitvoert naar de geschiktheid van een productie-installatie voor de uitgifte van garanties van oorspong voor hernieuwbaar gas.

LNG

Liquefied Natural Gas.

Landelijk netbeheerder

Netbeheerder aangewezen als netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

Leverancier

Degene die de levering van energie verzorgt ten behoeve van een verbruiker.

Lokale verbinding

Een gastransportnet waarvoor geen netbeheerder is aangewezen, zoals beschreven in art. 2 van de Gaswet, met daarop aangesloten de producent en de afnemer van hernieuwbaar gas.

Meetprotocol

De wijze van meten van de energiestromen, die gemeten moeten worden teneinde de energiewaarde te bepalen die in aanmerking komt voor de uitgifte van garanties van oorspong voor hernieuwbaar gas.

Meetverantwoordelijke

Organisatorische eenheid die erkend is als Meetverantwoordelijke conform de Meetvoorwaarden gas – RNB.

MWh

Mega Watt hour; equivalent aan 102,36 m3 aardgas (n; 35,17 MJ) calorische bovenwaarde.

NTA 8003

De Nederlandse Technische Afspraak 8003, Classificatie van biomassa voor energietoepassing, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut.

NTA 8080

De Nederlandse Technische Afspraak 8080, Duurzaamheidscriteria voor biomassa voor energietoepassing, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut (de manier waarop deze norm toegepast dient te worden is in ontwikkeling en wordt naar verwachting eind 2009 vastgesteld).

Opwerking

Proces waarbij het hernieuwbare gas wordt opgewaardeerd tot een methaangehalte van boven de 87%. Dat is nodig om het te kunnen invoeden op het openbare net en kan nodig zijn voor bepaalde toepassingen.

Producent

Een ieder die een productie-installatie in stand houdt (Bron: Besluit stimulering duurzame energieproductie).

Regionale netbeheerder

Netbeheerder aangewezen als netbeheerder van een gastransportnet niet zijnde het landelijk gastransportnet (Bron: artikel 2 Gaswet).

Rekeninghouder

Rechtspersoon met een certificatenrekening bij Vertogas.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. De dienst is onder andere belast is met het verstrekken van subsidies op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Route

Configuratie van de wijze van productie, opwerking, transport en aanwending die als kenmerk op het Certificaat staat vermeld.

SDE

Besluit stimulering duurzame energieproductie. Dit is het besluit waarop de subsidie voor hernieuwbaar gas is gebaseerd.

Vergassing

Proces waarbij biomassa op hoge temperatuur wordt gebracht, al dan niet in combinatie met fossiele brandstoffen, om gas te verkrijgen.

Vergisting

Een biologische afbraakreacties van biomassa.

Vergistinginstallatie

Installatie waar biomassa vergist wordt met als resultaat de productie van hernieuwbaar gas.

Verlopen

De terugtrekking van een certificaat door Vertogas als gevolg van het verstrijken van een bepaalde tijd sinds uitgifte.

Verzoek tot Vaststelling

Document waarmee wordt verzocht om de productie-installatie als Goedgekeurd te oormerken.