Nieuwsbrief december 2018

13 december 2018

Naar nieuwsoverzicht

De groen gas- en daarmee de GVO-markt zijn volop in beweging en groeiende. Dat merken wij als Vertogas aan de verscheidenheid aan vragen die we gesteld krijgen, marktpartijen die ons vaker benaderen en ketenpartners waar we steeds nauwer mee samen werken.

Zo heeft Vertogas in oktober haar 1.000.000e Garantie van Oorsprong over het kalenderjaar 2018 uitgegeven. Dit staat gelijk aan circa 100 miljoen m3 groen gas ingevoed in het gasnetwerk in 2018 tot op heden. Een mooie mijlpaal! In 2017 werd de magische grens van 1 miljoen in het kalenderjaar net niet behaald. Wij verwachten over heel 2018 ca. 1,2 mln GvO’s uit te geven en voorzien de komende jaren een groeiend aantal kuub’s groen gas te certificeren.

Behalve de groei en daarmee gepaard gaande dynamiek zijn er tevens veranderingen die wij via deze nieuwsbrief met jullie willen delen.

Wijzigingsregeling MR GVO’s


Op 30 november 2018 is de wijziging van de Regeling Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen door het ministerie van EZK gepubliceerd. De regeling is hier te raadplegen. Twee belangrijke wijzigingen in deze MR zijn de Vertogas tarieven en de invoering van NTA8003:2017. Deze twee worden hieronder nader toegelicht.

Vertogas Tarieven 2019


De Vertogas tarieven voor 2019 zijn in samenspraak met de deelnemersraad en het ministerie van EZK verhoogd vastgesteld. De actuele tarieven zijn te vinden op onze website.

Invoering NTA8003: 2017


Als gevolg van de wijziging van de MR gaat Vertogas per 1 januari 2019 over op NTA8003:2017 (waar we nu nog werken met NTA8003:2008). Dit betekent dat biomassasoorten aangegeven op de GVO’s worden omschreven conform de classificatie van NTA 2017.

Deze overgang heeft de nodige voeten in aarde, waarbij ook een actieve rol is weggelegd voor onze Producenten. Hieronder puntsgewijs de impact van de overgang:

 • Alle biomassa- en duurzaamheidsverklaringen die momenteel een einddatum hebben in 2019 of verder, krijgen een einddatum van 31-12-2018. Vertogas zal deze actie uitvoeren.
   
 • Alle Producenten dienen met ingang van 1-1-2019 nieuwe biomassa- en duurzaamheidsverklaringen in het systeem op te voeren, op basis van de nieuwe NTA classificering  (gewijzigde codering). Vanaf 12 december is het mogelijk deze aan te leggen.
   
 • De looptijd van de nieuwe biomassa- en duurzaamheidsverklaringen dient 1-1-2019 tot maximaal 31-12-2019 te zijn.
   
 • Resterende saldi op productierekeningen die kleiner zijn dan 1 MWh komen per 1-1-2019 te vervallen.
   
 • Resterende saldi op productierekeningen die groter zijn dan -1 MWh zullen in januari 2019 worden vereffend door het intrekken van actieve GVO’s van vergelijkbare biomassa-oorsprong (handelaarsrekening).
   
 • Handelaar en Producent dienen zelf te verifiëren of er onderling contractuele afspraken zijn over specifieke “oude” NTA codes.
   
 • Correcties naar aanleiding van de Assurance rapportage zullen plaatsvinden op basis van de “oude” NTA lijst.
   
 • Op basis van de gewijzigde MR zijn mest(co)vergisters met ingang van 2019 verplicht om in de assurance-rapportage over het jaar 2019 de aansluiting te maken tussen de opgave op basis van NTA8003 én de lijst met co-producten van de Meststoffenwet (bijlage Aa). Een conversietabel zal te zijner tijd ter beschikking worden gesteld door RVO en Vertogas.

Vernieuwde deelnemersovereenkomst en servicecontract


Per januari 2019 heeft Vertogas haar Deelnemersovereenkomst en Servicecontract vernieuwd.

Tijdens de vergadering van 30 november 2018 heeft de Deelnemersraad positief ingestemd met de wijzigingen. Hiermee geldt de vernieuwde Deelnemersovereenkomst en Servicecontract voor alle huidige en toekomstige Deelnemers zonder dat opnieuw ondertekenen nodig is.

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

 • Overall: Actualisatie (naam Ministerie, Regelingen etc.)
 • Toevoegen van Eindgebruiker als rol 
  • niet als Deelnemer opgenomen
 • Meer expliciet maken van rechten/plichten 
  • Aanleveren data door Producent
  • Assurance rapportage
  • Mogelijkheid administreren van import, dit wordt echter bepaald in de MR
 • Verduidelijking tarieven (deze gelden per kalenderjaar)
 • Servicecontract: Verkorte algemene voorwaarden voor Eindgebruiker

Biomassaregistratie


Omwille van efficiëntie willen we al onze Producenten nogmaals verzoeken om tijdig de maandelijkse biomassaregistratie in te vullen. Uiterlijk de 15e kalenderdag van de maand dient deze informatie ingevuld te zijn, zodat certificaten kunnen worden uitgegeven.

Handelaarsrapport


Er is een verbeterde versie van het rapport Handelaarsinformatie beschikbaar in de online omgeving van Vertogas. In de nieuwe versie kan beter gefilterd worden op type transactie/handeling. De periode van historische data is hierbij wel ingekort; in het rapport is uitsluitend informatie beschikbaar met betrekking tot certificaten die zijn uitgegeven vanaf medio april 2018.

Overige berichten