Nieuwsbrief januari 2019

21 januari 2019

Naar nieuwsoverzicht

2019 belooft wederom een boeiend jaar te worden met betrekking tot de ontwikkeling van groen gas. Vertogas certificeerde in 2018 ongeveer 115 mln m3 groen gas, een toename van ruim 18% ten opzichte van 2017. Niet alleen het volume gecertificeerd groen gas nam toe; hetzelfde geldt voor het aantal producenten (+39%), het aantal handelaren (+30%) en het aantal eindgebruikers (toegenomen met een factor 12).

Op andere terreinen zijn eveneens de nodige ontwikkelingen te verwachten. Immers in het recent gepubliceerde Klimaatakkoord is groen gas opgenomen. Zie www.klimaatakkoord.nl voor meer informatie.

Invoering NTA2003: 2017 - tips en trucs


Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dient vanaf 1 januari 2019 de nieuwe NTA lijst gehanteerd te worden. Dat betekent dat vanaf dat moment de gehele administratie rondom de biomassa volgens deze nieuwe lijst dient te worden bijgehouden en geverifieerd.

Vertogas heeft alle “oude” duurzaamheidsverklaringen en biomassaverklaringen conform de afspraak als einddatum 31-12-2018 meegegeven. Dat betekent dat alle producenten deze beide verklaringen opnieuw moeten opvoeren conform de nieuwe NTA lijst. Onderstaand wat tips en trucs bij het opvoeren van de verklaringen binnen het Vertogas-platform:

 • Geef de beide verklaringen een maximale looptijd tot 31-12-2019.
 • Een eenmaal aangelegde duurzaamheidsverklaring is achteraf niet meer te wijzigen. Let vooral goed op bij het invoeren van het declaratienummer en CO2 kengetal indien deze twee van toepassing zijn.
 • Heeft uw installatie echter een NTA8080 of ISCC certificering die in een bepaalde maand van 2019 eindigt, geef dan die voorafgaande maand van die audit als einddatum mee. Bijv. is de looptijd van het certificaat tot 18 mei 2019, dan wordt de einddatum 30 april 2019. Waarom? Omdat uit een audit nieuwe informatie kan komen die van belang kan zijn en dient te worden meegenomen bij de uitgifte van nieuwe GVO’s.
 • Overgangsregeling voor duurzaamheidscertificaten NTA8080 of ISCC: Duurzaamheidscertificaten voor NTA8080 of ISCC die zijn verstrekt op basis een NTA-codering die afwijkt van de NTA2008:2017 lijst, mogen als overgangsregeling nog gebruikt worden. Voorwaarde hierbij is dat de producent gebruik maakt van de conversietabel NTA2008 – NTA2017 die zal worden opgesteld. Met behulp van deze tabel kunnen de NTA2008 biomassacodes worden vertaald naar NTA2017 biomassacodes.
  • Voorbeeld: Producent X heeft in 2018 een audit uit laten voeren op haar locatie en is NTA8080 gecertificeerd voor de biomassasoorten 522 aardappelschillen en 593 oliezadenmeel/schrootkoek. Het certificaat is geldig van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019.
  • In de biomassa- en duurzaamheidsverklaringen van 2018 had Producent X biomassasoorten 522 en 593 aangevinkt/ingevuld.
  • Uit de conversietabel NTA2008 – NTA2017 kan Producent X opmaken dat code 593 (NTA2008) nu 513 is geworden (NTA2017). In de biomassa- en duurzaamheidsverklaringen van 2019 moet Producent X biomassasoorten 522 en 513 aanvinken/invullen.

De eerstvolgende audit die je als producent laat uitvoeren, dient uiteraard wél conform NTA2017 te zijn. Zodra de conversietabel NTA2008 – NTA2017  beschikbaar is, wordt u hierover z.s.m. geïnformeerd

Assurancerapport


Met het afsluiten van 2018 is het voor onze Producenten weer tijd voor het assurancerapport.

Conform de “Ministeriële Regeling MR GVO energie uit hernieuwbare bronnen” artikel 17 dienen producenten uiterlijk vier maanden na afloop van het kalenderjaar een assurancerapport over 2018 van een externe accountant te overleggen aan Vertogas.

Het assurancerapport dient te zijn opgesteld met inachtneming van het onderzoeksprotocol Assurancerapport biomassa dat voor gas uit hernieuwbare energiebronnen is opgenomen in Bijlage 3b en de Wijziging op bijlage 3B.

Op de website van Vertogas onder het kopje ‘Assurancerapportage’ is een geactualiseerde handleiding incl. voorbeeldrapportage te vinden. Let wel, de inhoudelijke eisen zijn gedeeltelijk gewijzigd ten opzichte van vorig jaar! Alle wijzigingen in de MR zijn hier te raadplegen.

Correcties naar aanleiding van de Assurance rapportage zullen plaatsvinden op basis van de “oude” NTA lijst. Wij verzoeken alle Producenten om te zorgen dat het assurancerapport 2018 conform de hierboven geschetste richtlijnen uiterlijk 30 april 2019 bij ons binnen is.

Meststoffenwet


Op basis van de Meststoffenwet zijn mest(co)vergisters vanaf 2019 verplicht om in het assurancerapport over het jaar 2019 te rapporteren op basis van de NTA8003 én op basis van de lijst met co-producten van de Meststoffenwet (bijlage Aa). Een conversietabel zal op korte termijn ter beschikking worden gesteld door RVO en Vertogas.

Let wel: bovenstaand gaat over het assurancerapport over 2019, dus op te leveren in april 2020. Om de producenten de gelegenheid te geven gedurende het jaar 2019 de juiste data te verzamelen, vermelden we dit toch nu alvast.

Facturering in februari: tot 3 facturen


Zoals u van ons gewend bent, worden begin februari separate facturen verzonden voor de volgende onderdelen:

 • Jaarfee Producent kalenderjaar 2019
 • Jaarfee Handelaar kalenderjaar 2019
 • Certificaatuitgifte en -transacties januari

Indien op u van toepassing, ontvangt u derhalve tot 3 unieke facturen op dezelfde dag. Graag alle facturen in behandeling nemen

Biomassaregistratie


De maandelijkse biomassaregistratie dient uiterlijk de 15e kalenderdag van de volgende maand ingevuld te zijn, zodat wij certificaten kunnen uitgeven. Omwille van een efficiënt proces en tijdige uitgifte verzoeken we al onze Producenten nogmaals om tijdig de maandelijkse biomassaregistratie in te vullen.

Overige berichten