Nieuwsbrief maart 2019

11 maart 2019

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwe directeur Vertogas

Per 1 april 2019 draagt Marco Middelkoop de positie van directeur Vertogas over aan Roelf Tiktak. Lees hier meer over deze wisseling.
 

Vertraging in uitgifte a.g.v. NTA8003:2017

In de voorgaande twee nieuwsbrieven was al eerder aangekondigd wat de impact was van invoer van de nieuwe NTA8003:2017 lijst.

Om er zeker van te zijn dat Vertogas correcte garanties van oorsprong uitgeeft, is het van belang dat er een tabel is voor de conversie van de codes van NTA8003:2008 naar NTA8003:2017, zodat de producenten de juiste opgave doen. Indien door een foutieve opgave onjuiste GvO’s worden uitgegeven, is het niet mogelijk om dit te corrigeren anders dan door de betreffende GvO’s in te trekken en nieuwe uit te geven. We willen vermijden dat er onjuiste GvO’s worden uitgegeven omdat de betrouwbaarheid van GvO’s essentieel is. Daarnaast brengt intrekken aanzienlijke kosten mee. Om die reden hebben we de uitzonderlijke maatregel genomen om de uitgifte van GvO’s tijdelijk op te schorten.

De afgelopen weken heeft de NEN in samenspraak met enkele Nederlandse invoeders, leden van de schemabeheercommissie en RVO stappen gezet om de conversietabel verder vorm te geven. De verwachting is dat de conversietabel op 25 maart definitief kan worden vastgesteld. Wij zullen de conversietabel dan direct op onze website publiceren. De producent dient vervolgens de Biomassaverklaring, eventuele Duurzaamheidsverklaring(en) en de Biomassaregistraties in te vullen. Wij hebben onze voorbereidingen getroffen om na ontvangst van de opgave van de producenten direct over te kunnen gaan tot de uitgifte van GVO’s.

We vinden het een vervelende situatie en doen van onze kant ons uiterste best deze zo kort mogelijk te laten duren. We hopen op uw begrip voor de genomen maatregel tot opschorting van uitgifte.

Assurancerapport

Na de jaarafsluiting is het voor onze Producenten weer tijd voor het assurancerapport.
 
Conform de “Ministeriële Regeling MR GVO energie uit hernieuwbare bronnen” artikel 17 dienen producenten uiterlijk vier maanden na afloop van het kalenderjaar een assurancerapport over 2018 van een externe accountant te overleggen aan Vertogas.
 
Het assurancerapport dient te zijn opgesteld met inachtneming van het onderzoeksprotocol Assurancerapport biomassa dat voor gas uit hernieuwbare energiebronnen is opgenomen in Bijlage 3b en de Wijziging op bijlage 3B.
 
Op de website van Vertogas onder het kopje ‘Assurancerapportage’ is een geactualiseerde handleiding incl. voorbeeldrapportage te vinden. Let wel, de inhoudelijke eisen zijn gedeeltelijk gewijzigd ten opzichte van vorig jaar! Alle wijzigingen in de MR zijn hier te raadplegen.
 
Correcties naar aanleiding van de Assurancerapportage zullen plaatsvinden op basis van de “oude” NTA lijst. Wij verzoeken alle Producenten om te zorgen dat het assurancerapport 2018 conform de hierboven geschetste richtlijnen uiterlijk 30 april 2019 bij ons binnen is.
Voor de volledigheid wijzen wij op het feit dat op basis van de Ministeriele Regeling artikel 28 een stringente boetebepaling van kracht is indien de rapportage niet op 30 april 2019 bij Vertogas binnen is.

Lijst van handelaren en producenten

Zodra een nieuwe producent en/of handelaar zich bij Vertogas heeft geregistreerd en alle verplichte documenten heeft aangeleverd, wordt deze partij toegevoegd aan onze lijst van handelaren en producenten, mits de producent daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

De lijst met producenten is hier te raadplegen. De lijst met handelaren is hier te raadplegen.

De beide lijsten worden regelmatig bijgewerkt.

Overige berichten