Vertogas één jaar, Groengas certificeringsinstantie is  er klaar voor!

5 juli 2010

Naar nieuwsoverzicht

Een jaar geleden richtte gasinfrastructuurbedrijf Gasunie op verzoek van het ministerie van EZ en in samenwerking met marktpartijen het dochterbedrijf Vertogas op. Vertogas is sindsdien verantwoordelijk voor de groengas certificering in Nederland. De certificaten tonen aan dat het om gas gaat dat uit biomassa of hernieuwbare bronnen is opgewekt. Wat heeft Vertogas het afgelopen jaar gedaan?

Het bestaan van een erkend groengas certificatensysteem is volgens de diverse betrokken partijen een van de randvoorwaarden voor de verdere vorming van een groen gas markt. Vooralsnog is de productie van gas uit duurzame bronnen nog beperkt, maar groeiende. Het ministerie van EZ en Gasunie waren zich er van meet af aan van bewust dat de groen gas markt zich gestaag zou ontwikkelen. Door het vroegtijdig opzetten van Vertogas is een jaar geleden een signaal afgegeven dat er vertrouwen is in deze nieuwe markt.

Inrichting organisatie
Op dit moment is een aantal producenten binnen Vertogas actief. De producenten die het registratieproces hebben afgerond zijn vermeld op deze website.
Het afgelopen jaar heeft Vertogas zich vooral ingezet om de procedures, werkwijzen en definities nader uit te werken. Zo hebben de certificaten nu alleen betrekking op groen gas, dat is biogas dat is opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit. Er zijn echter mogelijkheden denkbaar waarbij biogas niet hoeft te worden opgewaardeerd. Het gaat dan om biogas dat door een eigen gasleiding naar een vooraf bepaalde eindgebruiker wordt getransporteerd. Zo zou bijvoorbeeld een WKK-installatie biogas kunnen gebruiken dat rechtstreeks door de producent wordt aangeleverd. De mogelijkheden om hier certificaten voor uit te schrijven worden onderzocht. Tevens is er een deelnemersraad ingesteld. Doel van deze raad is het adviseren en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het proces en de voorwaarden.

Duidelijkheid scheppen
Uit vragen en signalen blijkt dat de taken en werkzaamheden van Vertogas niet altijd even duidelijk zijn. Vertogas is een 100% dochter van Gasunie en een certificeringsinstituut. Het instituut heeft slechts een faciliterende rol en oefent geen invloed uit op de markt. De certificaten waarborgen de herkomst en produktiewijze van het hernieuwbare gas en geven er een bepaalde waarde aan. Zo kan een certificaat geen betrekking hebben op gas dat CO2 gecompenseerd is (bijvoorbeeld door het planten van bomen elders). Daarmee wordt zekerheid geboden aan marktpartijen dat het daadwerkelijk om groen gas gaat.
Vertogas is een zogenoemde ‘upstream’ certificeerder. Dat betekent dat het certificaat alleen een garantie van oorsprong geeft en niets zegt over de eindgebruiker. Vertogas houdt derhalve geen massabalanssysteem bij. De certificeringsgegevens kunnen wel als input dienen voor een dergelijk systeem. Een producent kan tevens Vertogas vragen om gegevens aan te leveren aan het Agentschap NL (SenterNovem) voor het verkrijgen van een subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.
Vertogas functioneert binnen de kaders die door nationale en internationale regelgevers zijn vastgesteld. Vertogas wil op Europees niveau een voorbeeldfunctie vervullen om zo steun te bieden aan de internationale handel in groen gas.

Overige berichten