Netbeheerders

Bij de handel in duurzame energie wordt gewerkt met een garantie van oorsprong. Dat is een bewijs dat de energie een duurzame oorsprong heeft en afkomstig is uit “Hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit”. Het betreft in onze praktijk groen gas.

Bij het in werking treden van de Ministeriële Regeling Garantie van Oorsprong op 1 januari 2015 hebben de netbeheerders ook een rol gekregen bij de toekenning van garanties van oorsprong voor groen gas.
 

Werkwijze netbeheerders Verzoek tot Vaststelling

De verantwoordelijkheid van netbeheerders in het proces van het uitgeven van een garantie van oorsprong kunnen we in twee delen splitsen:

1. De ingebruikname van een duurzame productie-installatie
1.1 De groen gas producent meldt zich en vult de benodigde formulieren in, inclusief het meetprotocol.
1.2 De meetverantwoordelijke keurt het meetprotocol.
1.3 De netbeheerder keurt de Verzoek tot Vaststelling goed en meldt dit richting Vertogas en de producent.
2. De meetdata van een duurzame productie-installatie
2.1 De meetverantwoordelijk stuurt de benodigde data dagelijks en maandelijks naar de netbeheerder.
2.2 De netbeheerder verwerkt dagelijks de allocatie data.
2.3 De netbeheerder verwerkt de maandelijkse data voor zowel de leverancier en Vertogas en stuurt deze op.


Tot op dit moment zijn alle aansluitingen die groen gas terug leveren grootverbruik aansluitingen. Er wordt van uit gegaan dat teruglevering van groen gas geschiedt via een grootverbruik aansluiting.


1.1 De ingebruikname van een duurzame productie-installatie

Voor een installatie in gebruik wordt genomen, wordt er een aantal zaken geregeld. Een belangrijk onderdeel is het goedkeuren van het Verzoek tot Vaststelling (VtV). Met een VtV wil de producent Garanties van Oorsprong (GVO) verkrijgen voor de energie die hij produceert en/of invoedt. Dit is een bewijs dat de ingevoede energie geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen. De producent meldt zich bij zijn netbeheerder (LNB of RNB) voor hij gaat produceren. De melding kan op twee verschillende manier binnen komen:

  1. De producent meldt zich zelfstandig bij de betreffende netbeheerder en stuurt per mail een verzoek tot vaststelling. Zie hier de lijst met contactpersonen.
  2. De producent stuurt een verzoek tot registratie in het register aan Vertogas en vervolgens stuurt Vertogas op basis van dit verzoek tot het openen van een rekening het verzoek door aan de betreffende netbeheerder.

De netbeheerder zorgt voor de juiste administratieve verwerking. De benodigde contracten worden bijgewerkt, er wordt een deel voor de teruglevering toegevoegd.

Identificatie
Elke productie-installatie krijgt een eigen EAN-code en wordt in het grootverbruik systeem en C-AR geregistreerd. De EAN-code is een code uit een range die de netbeheerder bepaalt.

Inschrijving bij Vertogas
In de procedure is opgenomen dat de producent een meetprotocol opstelt, dat laat goedkeuren door een gecertificeerd meetbedrijf en dat de gehele installatie is goedgekeurd door de netbeheerder of een (in het verleden door Vertogas/DMV-Gl) daartoe opgeleid persoon/bedrijf. U vindt hier het betreffende keuringsformulier.

Het goedgekeurde document gaat, voorzien van de benodigde handtekeningen, naar de netbeheerder. In overleg met Vertogas is hiervoor een gecombineerd template vaststelling en meetprotocol voor ontwikkeld.

Als de producent zich gemeld heeft bij Vertogas en een verzoek tot inschrijving in het register heeft ingediend, dan verwijst Vertogas de in te schrijven groen gas producent door naar de betreffende netbeheerder. Zie hier de lijst met contactpersonen per netbeheerder.

Goedkeuring van de vaststelling door de netbeheerder vindt plaats op voorwaarde dat: 

  • de contracten in orde zijn
  • de installatie door een gecertificeerde keurder is goedgekeurd
  • het meetbedrijf van de klant de template van de vaststelling en het meetprotocol heeft goedgekeurd en opgeleverd
  • en er een aanvraag klaar staat bij Vertogas

Pas dan keurt de netbeheerder de aanvraag goed, met als aanvangsdatum de eerste van de eerste volle maand dat er gemeten wordt. Deze goedkeuring is vijf jaar geldig en dit laatste proces dient derhalve elke vijf jaar herhaald te worden c.q. het geheel dient elke vijf jaar gecontroleerd te worden of als er wijzigingen op de locatie worden uitgevoerd.


1.2 De meetdata van een duurzame productie-installatie

Na dit projectmatige deel start het proces met het aanleveren en verwerken van de meetdata.

Als de installatie is goedgekeurd, dan stuurt de meetverantwoordelijke de meetgegevens van de productie-installatie naar de netbeheerder. Omdat de calorische waarde van het ingevoede gas iets af kan wijken van het Groningengas en van het gas dat Gasunie invoedt in het regionale aardgasnetwerk, wordt ook de calorische waarde per uur doorgegeven.

De periode waarover de netbeheerder de meetgegevens van de productie-installaties krijgt, is gelijk aan de periode van de gegevens die de netbeheerder van de aansluiting krijgt, voor invoeding is dat maandelijks. Deze gegevens controleert de netbeheerder, bewerkt ze en stuurt de bewerkte gegevens door naar Vertogas. 

Dagelijks
Dagelijks wordt de ingevoede hoeveelheden in nm³ via het reguliere berichtenverkeer van de meetverantwoordelijke naar de netbeheerder gestuurd. Vanaf 2016 wordt ook de calorische waarde van de invoeding meegenomen in het berichtenverkeer. Op basis van de calorische waarde van de invoeding (in MJ/MWh) wordt deze door de netbeheerder meegenomen in de allocatie. Voor de GOS (MINFO), GIS en GIN worden de werkelijke calorische waarden meegenomen, voor de klanten die afnemen wordt het gewogen gemiddelde meegenomen in de berekening.

De periodieke (maandelijkse) berichten
Maandelijks berekent de netbeheerder, op basis van de dagelijkse berichten, de maandelijkse hoeveelheid uitgewisselde energie op het overdrachtspunt. Deze gegevens worden met een BALL bericht naar de betrokken marktpartijen gestuurd. Deze berichten hebben betrekking op de gasmaand. Vertogas werkt met een kalendermaand.
 

Van meetverantwoordelijke naar netbeheerder

De meetverantwoordelijke stuurt maandelijks per productie-installatie de productie en het eigen verbruik van grijs gas naar de netbeheerder. Dit  geschiedt op uurbasis, per kalendermaand. Op dit moment vindt deze gegevensuitwisseling plaats per spreadsheet.
 

Van netbeheerder naar Vertogas

Voor Vertogas komen er nieuwe berichten bij. De invoeding, de productie en het eigen verbruik per installatie moet maandelijks worden bepaald. Bij meerdere productie-installaties wordt hierbij de teruglevering op het overdrachtspunt evenredig verdeeld over de productie-installaties, op basis van de productie per productie-installatie.

De berichten die de netbeheerder ontvangt van de meetverantwoordelijke worden met behulp van een gestandaardiseerd formaat per spreadsheet naar Vertogas gestuurd.  De invoeding, de productie en het eigen verbruik per installatie moet maandelijks worden bepaald. Bij meerdere productie-installaties wordt hierbij de teruglevering op het overdrachtspunt evenredig verdeeld over de productie-installaties, op basis van de productie per productie-installatie.