Producenten

Overzicht producenten

Bent u een producent of bent u van plan producent van groen gas te worden? Dan kunt u hier vinden wat u moet doen om certificaten voor het door u geproduceerde gas te ontvangen. Deze certificaten vormen overigens de basis voor de subsidieverlening. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de productie- en certificaatgegevens namelijk gebruiken om de hoeveelheid subsidie te bepalen.

De certificaten vertegenwoordigen de groenwaarde van het gas dat u geproduceerd heeft. De certificaten net-levering zijn verhandelbaar en de certificaten niet-netlevering kennen vaste bestemmingen en zijn niet vrij verhandelbaar.

Om in aanmerking te komen voor groengascertificaten moet u als producent geregistreerd staan bij Vertogas. Tevens moet uw installatie goedgekeurd zijn, door een vaststelling door de netbeheerder en moet deze door Vertogas geregistreerd zijn. Als geregistreerde producent in het systeem van Vertogas kunt u één of meerdere productie-installaties aanmelden en laten registreren. Elke installatie moet aan bepaalde eisen voldoen.

Dat de gebruikte grondstoffen van duurzame herkomst zijn, moet worden aangetoond en doorgegeven aan Vertogas. Dit kunnen afvalstromen zijn, maar ook speciaal geteelde grondstoffen. Voor verschillende soorten biomassa zijn er verschillende rapportageverplichtingen. Er vindt jaarlijks controle plaats door een accountant op de grondstofboekhouding door de Producent. Het Assurancerapport dient voor 1 mei van het volgende jaar bij Vertogas ingediend te zijn. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de betreffende producent.

Als u groen gas produceert en het gas levert aan een openbaar gastransportnet, kunt u het gas verkopen als ‘normaal’ aardgas. De groenwaarde ervan kunt u door Vertogas laten vastleggen in de vorm van certificaten. Hetzelfde geldt, onder bepaalde voorwaarden voor groen gas dat lokaal wordt toegepast.

Klik hier om te registreren

 

Stappenplan Registratie producent

Stap 1

Invullen registratieformulier Vertogas. Hiermee wordt tevens de vaststellingsovereenkomst bij uw netbeheerder aangevraagd.

Stap 2

Indien goedkeuring installatie: verstrekken EAN code.

Stap 3

Vaststellingsovereenkomst verstrekken aan Vertogas.

Stap 4

Retourneren getekende deelnemersovereenkomst en bijlagen.

Stap 5

Registratie Producent (startdatum conform vaststellingsovereenkomst).

Stap 6

Verstrekken inlogcodes Vertogas productierekening.

Stap 7

Registratie groen gas- en productie installatie.

Legenda
Actie Producent
Actie Vertogas
Actie Netbeheerder of Meetverantwoordelijke

Stappenplan Uitgifte Garanties van Oorsprong

Stap 1

Indien van toepassing: Duurzaamheidsverklaring NTA8080-certificaat naar Vertogas sturen.

Stap 2

Registratie Biomassa (maandelijks).

Stap 3

Registratie verdeling netwerkpunten en productie-installaties (maandelijks).

Stap 4

Verstrekken meetdata aan Vertogas (maandelijks).

Stap 5

Vastleggen geproduceerde hoeveelheid groen gas (maandelijks).

Stap 6

Uitgeven Garanties Van Oorsprong (GVO's) (maandelijks).

Stap 7

Overdragen en afboeken GVO's.

Legenda
Actie Producent
Actie Handelaar
Actie Vertogas
Actie Netbeheerder of Meetverantwoordelijke

Biomassaverklaring

Een producent moet vooraf verklaren welke biomassa hij (mogelijk) zal inzetten. Dit heet de (duurzame) ‘biomassaverklaring’. Deze moet eerst worden ingediend voordat een productie-installatie geregistreerd kan worden.

Deze verklaring heeft bij een installatie die ‘naar zijn aard zuivere biomassa’ als grondstof gebruikt (zie4 NTA 8003) een geldigheidsduur van 3 jaar. In andere gevallen is dit één jaar.

Bij een wijziging van de gebruikte soort(en) biomassa zal voorafgaand aan het gebruik daarvan een nieuwe verklaring aan Vertogas overlegd moeten worden.

Mocht de grondstof niet naar zijn aard zuiver zijn dan zal de procentuele verdeling van de verschillende grondstoffen ook maandelijks opgegeven moeten worden.

Bij het gebruik van verschillende soorten biomassa bij bijvoorbeeld vergisting of co-vergisting, dient maandelijks de energetische verhouding van de verschillende soorten opgegeven te worden.
Dit zorgt ervoor dat er certificaten uitgegeven kunnen worden waarvan precies bekend is waar het groene gas (dat het certificaat immers vertegenwoordigt) van gemaakt is.

Bijvoorbeeld:

Soort Calorische waarde Hoeveelheid energie Energetisch percentage
11 ton koeienmest 11.295 kJ/kg 124.245 MJ 44,1%
10 ton gras 15.719 kJ/kg 157.190 MJ 55,9%
       
  Totaal 281.435 MJ 100,0%


Jaarlijks moet ook achteraf verklaard worden dat de opgegeven hoeveelheden en soort(en)biomassa juist zijn. Deze verklaring moet gecontroleerd zijn door een accountant.

Duurzaamheid, NTA 8080

De Nederlands Technische Afspraak 8080 is leidend voor bepaling van de duurzaamheid van het groene gas. Deze NTA 8080 betreft namelijk duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden.

In deze NTA 8080 staan eisen op het gebied van

  • Broeikasgasemissies
  • Concurrentie met voedsel en lokale toepassingen biomassa
  • Biodiversiteit
  • Milieu
  • Welvaart
  • Welzijn

De laatste vijf punten hebben betrekking op de te gebruiken biomassa, maar het eerste heeft betrekking op de hele keten van energieproductie. Hierin staat namelijk dat er minimaal een netto CO2-reductie van 60% moet plaatsvinden ten opzichte van een referentiesituatie met fossiele brandstoffen.

Tarieven

De tarieven zijn te vinden in het Tarievenoverzicht in de downloads-sectie.